แผนงานโรงเรียน

                                                                     แผนงานโรงเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียน   นางนิตยา วรนุช

 

กลุ่มงานวิชาการ 

ผู้รับผิดชอบ

รองผู้อำนวยการ
นางวีรวรรณ   ชนปภาวิชญ์
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
นางวีรวรรณ   ชนปภาวิชญ์
งานหลักสูตรและการสอนระดับก่อนประถม
นางดวงวรรณ์   เกษรมาลา
งานหลักสูตรและการสอนระดับประถม
นางพัฒนา เหล็งจุ๊ย
งานหลักสูตรและการสอนระดับมัธยม
นางวีรวรรณ ชนปภาวิชญ์
งานนิเทศภายใน
นางปราณี สัตตคุณากร
งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
นางสาวนันทยา บุญเทพ,  นางวีวรววณ ชนปภาวิชญ์
งานห้องสมุด
นางสาวชญานิศ ไชยศิลป์, นางศุณีวรรณ อุดอ้าย
นางประไพ กะรัตน์ 
 งานรับ – ย้าย นักเรียน
นางนฤมล   ขัติยะ
 งานวัดผลประเมินผล
นางนฤมล   ขัติยะ 
หนังสือรับรอง
นางนฤมล   ขัติยะ, นางศุณีวรรณ อุดอ้าย
งานบริการทางวิชาการงานแนะแนว
นางวีรวรรณ ชนปภาวิชญ์ , นายสมชาย กะรัตน์
นางพัฒนา เหล็งจุ๊ย , นางพัฒนา เหล็งจุ๊ย

งานแหล่งการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
นางนฤมล ขัติยะ , นางสุลักขณา   พรหมรักษ์
นายวิชิต เกษรมาลา,นางพัฒนา เหล็งจุ๊ย
นางสาวนันทยา บุญเทพ ,นางปราณี สัตตคุณากร
นายวีระ  จันต๊ะวงค์
งานพัฒนาสื่อ   นวัตกรรมและเทคโนโลยี
นายวีระ   จันต๊ะวงค์  , นางสาวนันทยา บุญเทพ
นางสาวกัญญาภัค ปัญญาภู

งานส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ

นางวีรวรรณ   ชนปภาวิชญ์ นางนฤมล ขัติยะ    
นางพัฒนา เหล็งจุ๊ย , นางสาวนันทยา บุญเทพ
นางปราณี สัตตคุณากร , นางศุณีวรรณ อุดอ้าย
งานโครงการพิเศษ/งานโรงเรียนดีประจำตำบล
นางวีรวรรณ ชนปภาวิชญ์ ,นางดวงวรรณ์   เกษรมาลานายสมศักดิ์ พรหมรักษ์   นายสมชาย กะรัตน์

กลุ่มงานบุคลากร 

ผู้รับผิดชอบ

รองผู้อำนวยการ
นางวีรวรรณ   ชนปภาวิชญ์
หัวหน้าฝ่ายบุคลากร
นายสมชาย   กะรัตน์
งานวางแผนกำลังคน สรรหาและคัดเลือก
นายสมชาย   กะรัตน์
งานประเมินพัฒนาบุคลากร และงานวินัย
นางนิตยา วรนุช
งานสวัสดิการบุคลากร
นางศุณีวรรณ   อุดอ้าย
งานประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางนิตยา วรนุช
งานสัมพันธ์ชุมชนงานเข้าร่วมกิจกรรมชุมชน     - ชมรมศิษย์เก่า
ายสมศักดิ์   พรหมรักษ์ ,นางศุณีวรรณ   อุดอ้าย

 

กลุ่มงานนโยบายและแผน

 ผู้รับผิดชอบ
ผู้อำนวยการ
นางนิตยา วรนุช
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
นางปราณี สัตตคุณากร
งานการเงิน
นายพงษ์เทพ     คำพุฒ
งานแผนงานและงบประมาณ
นางนิตยา วรนุช
งานบัญชี
นางสาวชญาณิศ   ไชยศิลป์
งานการจัดซื้อจัดจ้าง 
นายวีระ   จันต๊ะวงค์   , นางสาวกฤษณา   วงค์คม
งานพัสดุ
นายวีระ  จันต๊ะวงค์ , นางสาวนันทยา บุญเทพ
นางรัชณู  อุดทา
งานครุภัณฑ์
นายวีระ จันต๊ะวงค์ , นางสาวนันทยา บุญเทพ
งานตรวจสอบภายใน
นางนฤมล   ขัติยะ , นางเพชร สุฤทธิ์

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

ผู้รับผิดชอบ

ผู้อำนวยการ นางนิตยา วรนุช

งานธุรการ การเงิน และพัสดุ

นายพงษ์เทพ คำพุฒ ,นางสาวชญานิศ ไชยศิลป์ นายวีระ จันต๊ะวงค์ , นางสาวนันทยา บุญเทพ
หัวหน้างานบริหารทั่วไป นายวิชิต   เกษรมาลา 
งานธุรการสารบรรณ
นางสาวกฤษณา วงค์คม 
นางสาวกัญญาภัค ปัญญาภู
สหกรณ์ออมทรัพย์ นายวิชิต   เกษรมาลา
สหกรณ์ร้านค้า นางปราณี สัตตคุณากร ,  นางศุณีวรรณ อุดอ้าย
กองทุนรวมสวัสดิการ ทำบุญ นางประไพ กะรัตน์
งานข้อมูลและสารสนเทศ นายสมชาย   กะรัตน์  , นางสาวกัญญาภัค ปัญญาภู
งานกิจการนักเรียน นายวิชิต เกษรมาลา
งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม นายพงษ์เทพ   คำพุฒ

งานประกันความปลอดภัย

นายวิชิต   เกสรมาลา , นายณัฎธฐ์วิทย์  อินทนนท์นางเพชร สุกฤธิ์
งานอนามัย นางเพชร สุฤทธิ์
งานอาหารกลางวัน
นางนฤมล ขัติยะ , นางพัฒนา เหล็งจุ๊ย
นางสุลักขณา พรหมรักษ์ ,นางปราณี สัตตคุณากรนางดวงวรรณ์ เกษรมาลา
งานประชาธิปไตยในโรงเรียน นายพงษ์เทพ   คำพุฒ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นางประไพ   กะรัตน์
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นายสมศักดิ์ พรหมรักษ์ , นายวีระ   จันต๊ะวงค์
นางนฤมล ขัติยะ
กิจกรรมนักเรียนพักนอน
นางวีรวรรณ ชนปภาวิชญ์ , นายสมชาย กะรัตน์
นางรัชณู  อุดทา , นางสาวกัญญาภัค ปัญญาภู
กิจกรรมสระว่ายน้ำ
นางเกวริน ทองอยู่ , นายณัฎธฐ์วิทย์ อินทนนท์
นายสมชาย กะรัตน์ , นายสมคิด จิตอารี
กิจกรรมน้ำดื่มสะอาด นายสมศักดิ์ พรหมรักษ์ , นายสมคิด จิตอารี
กิจกรรมน้ำใช้ นายสมคิด จิตอารี

ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนบ้านส้าน