แผนงานโรงเรียน

                                                                     แผนงานโรงเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียน   นางนิตยา   วรนุช

 

กลุ่มงานวิชาการ 

ผู้รับผิดชอบ

รองผู้อำนวยการ
นางวีรวรรณ   ชนปภาวิชญ์
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
นางวีรวรรณ   ชนปภาวิชญ์
งานหลักสูตรและการสอนระดับก่อนประถม
นางปราณี สัตตคุณากร
งานหลักสูตรและการสอนระดับประถม
นางพัฒนา เหล็งจุ๊ย
งานหลักสูตรและการสอนระดับมัธยม
นางวีรวรรณ ชนปภาวิชญ์,นางสาวนันทยา บุญเทพ
งานนิเทศภายใน
นางนฤมล   ขัติยะ
งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
นางสาวนันทยา บุญเทพ,  นางวีวรววณ ชนปภาวิชญ์
งานห้องสมุด

นางวีวรววณชนปภาวิชญ์,นางสาวรัตธิดา สิทธิชัย,  นายนพดล  สมใจ,นางสาวอัจฉรารัตน์ แข็งแรง,นางพรพรรณ  ยานะ

 งานรับ – ย้าย นักเรียน
นางนฤมล   ขัติยะ,นายพงษ์เทพ     คำพุฒ
 งานวัดผลประเมินผล
นางนฤมล   ขัติยะ,นางศิริภัทรพร  ขันแปง,นายวีระ  จันต๊ะวงค์ 
หนังสือรับรอง
นางนฤมล   ขัติยะ, นายสมศักดิ์ พรหมรักษ์
งานบริการทางวิชาการงานแนะแนว
นางพัฒนา เหล็งจุ๊ย,นายสมชาย กะรัตน์,นางสาวนันทยา บุญเทพ

งานแหล่งการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

นางนฤมล ขัติยะ , นายนพดล  สมใจ,นางนันท์สินี หลักคำ,นางพัฒนา เหล็งจุ๊ย,นางสาวนันทยา บุญเทพ ,นางปราณี สัตตคุณากร,นายวีระ  จันต๊ะวงค์
งานพัฒนาสื่อ   นวัตกรรมและเทคโนโลยี
นายวีระ   จันต๊ะวงค์  , นางสาวนันทยา บุญเทพ
นายบดินทร์  ทาราทิพย์

งานส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ

นางวีรวรรณ   ชนปภาวิชญ์ นางนฤมล ขัติยะ    
นางพัฒนา เหล็งจุ๊ย , นางสาวนันทยา บุญเทพ
นางปราณี สัตตคุณากร , นางรัตนา  เหมืองหม้อ
นายนพดล  สมใจ,นายสมชาย  กะรัตน์
นายวีระ จันต๊ะวงค์,นางนันท์สินี หลักคำ
นางสาวมาริษา  พิมพ์ทอง
งานโครงการพิเศษ/งานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
นางวีรวรรณ   ชนปภาวิชญ์, นางรัตนา เหมืองหม้อ    
นายนพดล  สมใจ,นายสมชาย  กะรัตน์
นางนฤมล   ขัติยะ,นางสาวนันทยา บุญเทพ
นางพัฒนา เหล็งจุ๊ย , นางศิริภัทรพร  ขันแปง
หัวหน้าช่วงชั้น

อบ-นางปราณี สัตคุณากร,ชช.1-นางนันท์สินี หลักคำ

ชช.2-นางวีรวรรณ ชนปภาวิชญ์,ชช.3-นางสาวนันทญา บุญเทพ

กลุ่มงานบุคลากร 

ผู้รับผิดชอบ

ผู้อำนวยการ
นางนิตยา วรนุช
หัวหน้าฝ่ายบุคลากร
นายสมชาย   กะรัตน์
งานวางแผนกำลังคน สรรหาและคัดเลือก
นายสมชาย   กะรัตน์
งานประเมินพัฒนาบุคลากร และงานวินัย
นางนิตยา วรนุช,นายสมชาย   กะรัตน์
งานสวัสดิการบุคลากร
นางเพชร  สุฤทธิ์
งานประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางนิตยา วรนุช,นางวีรวรรณ ชนปภาวิชญ์
งานสัมพันธ์ชุมชนงานเข้าร่วมกิจกรรมชุมชน    
- ชมรมศิษย์เก่า
ายสมศักดิ์   พรหมรักษ์ ,นางวีรวรรณ ชนปภาวิชญ์
นางสาวนันทญา บุญเทพ,นายวีระ จันต๊ะวงค์
นางรัตนา  เหมืองหม้อ,นายณัฎธฐ์วิทย์ อินทนนท์
นางสาวรัตธิดา  สิทธิชัย

 

กลุ่มงานการเงินและพัสดุ

 ผู้รับผิดชอบ
ผู้อำนวยการ
นางนิตยา วรนุช
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
นางปราณี สัตตคุณากร
งานการเงิน
นางสาวอัจๆฉรารัตน์ แข็งแรง
งานแผนงานและงบประมาณ
นางนิตยา วรนุช
งานบัญชี
นางศิริภัทรพร  ขันแปง
งานการจัดซื้อจัดจ้าง 
นายวีระ   จันต๊ะวงค์   , นางรัตนา เหมืองหม้อ
,นางสาวกฤษณา   วงค์คม
งานพัสดุ
นายวีระ  จันต๊ะวงค์ , นางนันท์สินี หลักคำ
นางรัตนา เหมืองหม้อ
งานครุภัณฑ์
นางสาวนันทยา บุญเทพ,นายนพดล สมใจ
งานตรวจสอบภายใน
นางนันท์สินี หลักคำ , นายพงษ์เทพ คำพุฒ,นางเพชร สุฤทธิ์

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

ผู้รับผิดชอบ

ผู้อำนวยการ นางนิตยา วรนุช
   
หัวหน้างานบริหารทั่วไป นายพงษ์เทพ คำพุฒ
งานธุรการสารบรรณ
นางสาวกฤษณา วงค์คม 
สหกรณ์ออมทรัพย์ นายพงษ์เทพ คำพุฒ
สหกรณ์ร้านค้า นางพัฒนา เหล็งจุ๊ย
กองทุนรวมสวัสดิการ ทำบุญ นางรัตนา เหมืองหม้อ
งานข้อมูลและสารสนเทศ นายสมชาย   กะรัตน์ 
งานกิจการนักเรียน นายพงษ์เทพ   คำพุฒ,นายนพดล สมใจ
งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม นายพงษ์เทพ   คำพุฒ,นายสมคิด ขิตอารี

งานประกันความปลอดภัย

นายสมชาย กะรัตน์ , นายณัฎธฐ์วิทย์  อินทนนท์

นางเพชร สุกฤธิ์

งานอนามัย นางเพชร สุฤทธิ์
งานอาหารกลางวัน
นางนฤมล ขัติยะ , นางพรพรรณ ยานะ
นางสุลักขณา พรหมรักษ์ 
งานประชาธิปไตยในโรงเรียน นายนพดล สมใจ,นายประจักษ์ จิตมะโน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นางชญานิศ ฑีฆาวงค์
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ลูกเสือ เนตรนารี
นายสมศักดิ์ พรหมรักษ์ , นายพงษ์เทพ คำพุฒ
นายวีระ   จันต๊ะวงค์,นางนฤมล ขัติยะ
กิจกรรมนักเรียนพักนอน
นางวีรวรรณ ชนปภาวิชญ์ , นายสมชาย กะรัตน์
นายประจักษ์ จิตมะโน , นายบดินทร์ ทาราทิพย์
นายนพดล สมใจ(หอพักชาย)
นางสาวอัจฉรา สมภาร(หอพักหญิง)
กิจกรรมสระว่ายน้ำ
นางรัตนา เหมืองหม้อ, นายณัฎธฐ์วิทย์ อินทนนท์
นายสมชาย กะรัตน์ , นายสมคิด จิตอารี
กิจกรรมน้ำดื่มสะอาด นายสมศักดิ์ พรหมรักษ์ , นายสมคิด จิตอารี
 

ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนบ้านส้าน