ครูเวรประจำวันและหน้าที่

ครูเวรประจำวันโรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)

 

วัน ชื่อครูเวรประจำวัน
จันทร์ นายวิชิต   เกษรมาลา ,น.ส.มาริษา พิมพ์ทอง,นางเพชร สุฤทธิ์,น.ส.ชญานิช ไชยศิลป์
อังคาร

สมศักดิ์ พรหมรักษ์,นางสุลักขณา พรหมรักษ์ ,นางนฤมล   ขัติยะ ,นางพัฒนา เหล็งจุ๊ย,

นายกชกร ไชยโย

พุธ

นายวีระ   จันต๊ะวงค์,นางศุณีวรรณ  อุดอ้าย , นางเกวริน ทองอยู่ , นายณัฐชนน มานะกิจ,

น.ส.กัญญาภัค ปัญญาภู

พฤหัสบดี

นายพงษ์เทพ   คำพุฒ ,นางประไพ   กะรัตน์ ,น.ส.นันทญา  บุญเทพ ,นางรัชนู   อุดทา

ศุกร์

นางวีรวรรณ ชนปภาวิชญ์ ,นายสมชาย  กะรัตน์ ,นางปราณี สัตตคุณากร ,

นายณัฎธฐ์วิทย์ อินทนนท์

อนุบาล

นางดวงวรรณ์   เกษรมาลา , นางทิวาวรรณ ตันกุระ,นส.ปริยากร  เสารางทอย,

นส.สุวรรณา แปงอุด

หน้าที่ครูเวรประจำวัน

1. ควบคุมความปลอดภัย ความเรียบร้อยประตูโรงเรียนและบริเวณโรงเรียน

2. ควบคุมกิจกรรมหน้าเสาธง และอบรมนักเรียน

3. ควบคุมการทำความสะอาดห้องเรียน อาคารเรียนและเขตรับผิดชอบของเขตสีต่างๆ

4. ควบคุมนักเรียนรับประทานอาหารกลางวัน

5. ควบคุมนักเรียนแปรงฟันและตรวจความสะอาดร่างกาย

6. ควบคุมแถวนักเรียนเดินกลับบ้าน

7. การจัดกิจกรรมโรงเรียนดีประจำตำบล

หน้าที่ครูประจำชั้นระดับอนุบาล

1. ดูแลความสะอาดเรียบร้อยห้องเรียนและอาคารเรียน

2. ควบคุมนักเรียนรับประทานอาหารกลางวัน

3. ควบคุมนักเรียนแปรงฟันและตรวจความสะอาดของร่างกาย

4. ควบคุมแถวนักเรียนเดินกลับบ้าน

5. การจัดกิจกรรมโรงเรียนดีประจำตำบล

หน้าที่ครูประจำชั้นระดับประถมศึกษา

1. ดูแลความสะอาดเรียบร้อย และจัดบรรยากาศห้องเรียน

2. อบรมระเบียบวินัย การแต่งกายและมารยาท

3. สนับสนุนให้ความร่วมมือกิจรรมระดับโรงเรียน กลุ่มโรงเรียน

4. การจัดกิจกรรมโรงเรียนดีประจำตำบล

ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนบ้านส้าน