ครูเวรประจำวันและหน้าที่

ครูเวรประจำวันโรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)ประจำปีการศึกษา 2561

 

วัน ชื่อครูเวรประจำวัน
จันทร์

นางเพชร สุฤทธิ์,น.ส.มาริษา พิมพ์ทอง,น.ส.ชญานิช ไชยศิลป์,

นายณัฎธฐ์วิทย์ อินทนนท์,นางพรพรรณ  ยานะ

อังคาร

สมศักดิ์ พรหมรักษ์,นางสุลักขณา พรหมรักษ์ ,นางนฤมล   ขัติยะ ,นางพัฒนา เหล็งจุ๊ย,

นายนพดล  สมใจ

พุธ

นายวีระ   จันต๊ะวงค์, นางรัตนา  เหมืองหม้อ,นางศิริภัชรพร  ขันแปง,

นายบดินทร์  ทาราทิพย์

พฤหัสบดี

นายพงษ์เทพ   คำพุฒ ,น.ส.นันทญา  บุญเทพ ,น.ส. อัจฉรารัตน์  แข็งแรง,

นายประจักษ์ จิตมะโน,นายเอกลักษ์  อ๊อดแก้ว

ศุกร์

นางวีรวรรณ ชนปภาวิชญ์ ,นายสมชาย  กะรัตน์ ,นางสาวกมลรัตน์  เนตรทิพย์,

นายกิติศัพท์ อภัยรุณ,นางสาวรัตธิดา  สิทธิชัย

อนุบาล

นางปราณี  สัตคุณากร,นางสาววริศรา แซ่ท้าว

หน้าที่ครูเวรประจำวัน

1. ควบคุมความปลอดภัย ความเรียบร้อยประตูโรงเรียนและบริเวณโรงเรียน

2. ควบคุมกิจกรรมหน้าเสาธง และอบรมนักเรียน

3. ควบคุมการทำความสะอาดห้องเรียน อาคารเรียนและเขตรับผิดชอบของเขตสีต่างๆ

4. ควบคุมนักเรียนรับประทานอาหารกลางวัน

5. ควบคุมนักเรียนแปรงฟันและตรวจความสะอาดร่างกาย

6. ควบคุมแถวนักเรียนเดินกลับบ้าน

7. การจัดกิจกรรมโรงเรียนประชารัฐ

หน้าที่ครูประจำชั้นระดับอนุบาล

1. ดูแลความสะอาดเรียบร้อยห้องเรียนและอาคารเรียน

2. ควบคุมนักเรียนรับประทานอาหารกลางวัน

3. ควบคุมนักเรียนแปรงฟันและตรวจความสะอาดของร่างกาย

4. ควบคุมแถวนักเรียนเดินกลับบ้าน

5. การจัดกิจกรรมโรงเรียนประชารัฐ

หน้าที่ครูประจำชั้นระดับประถมศึกษา

1. ดูแลความสะอาดเรียบร้อย และจัดบรรยากาศห้องเรียน

2. อบรมระเบียบวินัย การแต่งกายและมารยาท

3. สนับสนุนให้ความร่วมมือกิจรรมระดับโรงเรียน กลุ่มโรงเรียน

4. การจัดกิจกรรมโรงเรียนประชารัฐ

ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนบ้านส้าน