ประชุมผู้ปกครองนักเรียนก่อนปิดภาคเรียน

วันจันทร์ ที่ 26 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561 โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)

โดยนางนิตยา  วรนุช ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียน

ครั้งที่ 2/2560 เพื่อรายงานผลการจัดการเรียนฯในปีที่ผ่านมา และแจ้งนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียน

ในปีการศึกษา 2561

 

                            <<รูปภาพประชุมผู้ปกครอง>>

IMAGE
คว้าอันดับ 1
วันจันทร์, 26 พฤศจิกายน 2561
อ่าน:93

ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนบ้านส้าน