กิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ

กิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) จัดกิจกรรมการและทางไกลของลูกเสือโรงเรียนบ้านส้าน
ตั้งแต่ชั้น ประถมศึกษาปีที่1 - 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ระยะทาง 4 กิโลเมตร และเมื่อวันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร่วมกิจกรรมลูกเสือกลุ่มโรงเรียนปัว 3 เข้าค่ายพักแรม ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 325

อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ลูกเสือต้องผ่านการทดสอบทักษะและความรู้ในแต่ละฐานเพื่อเป็นการฝึกและสร้างประสบการณ์

ให้นักเรียนมีสมรรถนะ ทั้ง 5 ด้านจำเป็นสำหรับผู้เรียน

>>คลิกดูภาพทั้งหมด<<

143947

143948

143949

143951