นางสาวเบญริตา จิตอารี

old1

นางสาวเบญริตา   จิตอารี
จบปริญญาตรี คณะชหเวชกายภาพบำบัด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จบปริญญาโท คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย        
จบปริญญาเอก  คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย