พันเอกชาญ กะรัตน์

old4

พันเอกชาญ  กะรัตน์
ค่ายสุรธรรมพิทักษ์
นครราชสีมา