ดร.กันยาพร ไชยวงค์

รปภาพ1

 

      ดร.กันยาพร  ไชยวงค์
มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาน่าน