งบประมาณปี 2559

 เอกสารจัดชื้อจัดจ้างงบประมาณ 2559

1. ชื้อวัสดุเพื่อบริหารจัดการนักเรียนพักนอน

     2. จ้างซ้อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช. ๑๐๕/๒๙