ผลสอบระดับชาติ (NT) ป.3 (ปรนัย) ปีการศึกษา 2561

ผลสอบระดับชาติ (NT) ป.3  (ปรนัย)

วิชา ฐานปี 60 เป้า 3% ปี 61 ได้ สรุป
ภาษาไทย (ความสามารถทางภาษา) 54.82   56.46 61.84  +7.02 
คณิตศาสตร์(ความสามารถด้านคำนวณ) 40.17  41.37  47.89  +7.72 
วิทยาศาสตร์(ความสามารถด้านเหตุผล) 43.39  44.69  51.76  +8.37 
รวม 3 ด้าน 46.13  47.51  53.83  +7.70 

 

 

 

ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนบ้านส้าน