ผลสอบระดับชาติ (NT) ป.3 (ปรนัย)

ผลสอบระดับชาติ (NT) ป.3  (ปรนัย)

วิชา ฐานปี 58 เป้า 3% ปี 59 ได้ สรุป
ภาษาไทย (ความสามารถทางภาษา) 53.71 55.32 46.38 -7.33
คณิตศาสตร์(ความสามารถด้านคำนวณ) 51.62 53.17 37.81 -13.81
วิทยาศาสตร์(ความสามารถด้านเหตุผล) 51.43 52.97 47.33 -4.1
รวม 3 ด้าน 52.25 53.82 43.84 -8.41

 

 

 

ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนบ้านส้าน