ผลสอบระดับชาติ (O-net) ม.3,และ O-net ป.6

คะแนนผลสอบ O-net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2560

วิชา ฐานปี 59 เป้า 3% ปี 60 ได้ สรุป
ภาษาไทย 69.19 71.27 64.58 -4.61
คณิตศาสตร์ 55.00 56.65 42.00 -13.00
วิทยาศาสตร์ 49.46 50.94

44.50

-4.96
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม - - - -
ภาษาอังกฤษ 41.04 42.27 36.50 -4.54
   
รวม 214.69 221.13 187.58 -27.11
เฉลี่ย 53.67 55.28 46.90 -6.78

 

ผลสอบระดับชาติ (O-net) ม.3   ปีการศึกษา 2560

วิชา ฐานปี 59 เป้า 3% ปี 60 ได้ สรุป
ภาษาไทย 54.95 56.60 57.61 2.66 
คณิตศาสตร์ 33.85 34.86 23.78 -10.07
วิทยาศาสตร์ 41.18  42.42 32.33 -8.85
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม - - - -
ภาษาอังกฤษ 27.82 28.65 28.67 0.85
 รวม 210.98 217.31 142.39 -68.59
 เฉลี่ย 42.19 43.46 35.60 -6.59

 

 

64.58
42
44.5
36.5

ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนบ้านส้าน