ผลสอบระดับชาติ (O-net) ม.3,และ O-net ป.6

คะแนนผลสอบ O-net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2561

วิชา ฐานปี 60 เป้า 3% ปี 61 ได้ สรุป
ภาษาไทย 64.58   66.52  74.00  +9.42
คณิตศาสตร์ 42.00  43.26  52.37  +10.37 
วิทยาศาสตร์ 44.50  45.84  49.34  +4.48 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม - - - -
ภาษาอังกฤษ 36.50  37.59  46.97  +10.47 
 
รวม 187.58  193.21  222.68   +35.10
เฉลี่ย 46.90  48.31  55.67  +8.77 

 

ผลสอบระดับชาติ (O-net) ม.3   ปีการศึกษา 2561

วิชา ฐานปี 60 เป้า 3% ปี 61 ได้ สรุป
ภาษาไทย 57.61  59.34  63.10 +5.49 
คณิตศาสตร์ 23.78  24.49  32.00   +8.22
วิทยาศาสตร์ 32.33  33.30  41.00  +8.67 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม - - - -
ภาษาอังกฤษ 28.67  29.53  26.00  -2.67 
 รวม  142.39 146.66  162.10  +19.71 
 เฉลี่ย 35.60  36.67  40.53  +4.13 

 

 

 

ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนบ้านส้าน