ผลสอบระดับชาติ (O-net) ม.3,และ O-net ป.6

คะแนนผลสอบ O-net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2559

วิชา ฐานปี 58 เป้า 3% ปี 59 ได้ สรุป
ภาษาไทย 61.67 63.52 69.19 7.52
คณิตศาสตร์  47.5 48.93 55.00 7.50
วิทยาศาสตร์ 49.25 50.73 49.46 0.21
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  56.67 58.37 57.92 1.25
ภาษาอังกฤษ  37.71 38.84 40.04 3.33
   
รวม  252.80 260.38 272.60  19.80
เฉลี่ย  50.56  52.08 54.52  3.96

 

ผลสอบระดับชาติ (O-net) ม.3   ปีการศึกษา 2559

วิชา ฐานปี 58 เป้า 3% ปี 59 ได้ สรุป
ภาษาไทย  49.60 51.09 54.95 5.35
คณิตศาสตร์  34.77 35.81 33.85 -0.92
วิทยาศาสตร์  41.87 43.13 41.18 0.69
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  47.87 49.31 53.18 5.31
ภาษาอังกฤษ  30.80 31.72 27.82 -2.98
     
 รวม  204.91  211.05  210.98 6.07
 เฉลี่ย  40.98 42.21 42.19 1.21

 

 

ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนบ้านส้าน