โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98และโรงเรียนบ้านปอนมาศึกษาดูงาน

 

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ)และโรงเรียนบ้านปอน

มาศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)

ศึกษาดูงานการบริหารจัดการศึกษา หลักสูตรสถานศึกษา

การจัดการเรียนรู้เชิงลึก(active learning)

 

 

ดูรายรายละเอียดได้ที่เพจ Facebook ของโรงเรียน

https://www.facebook.com/bansanschool.NAN2/