ข้อมูลจำนวนนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 (ข้อมูล10 มิย.)

 

ชั้นเรียน นักเรียนทั้งหมด นักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ นักเรียนที่ได้รับจัดสรรงบอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน
1. อนุบาลปีที่ 1 2 2 4
2. อนุบาลปีที่ 2 9 4 13
3. อนุบาลปีที่ 3 9 2 11
รวม 20 8 28
4. ประถมศึกษาปีที่ 1 13 15 28
5. ประถมศึกษาปีที่ 2 10 8 18
6. ประถมศึกษาปีที่ 3 13 11 24
7. ประถมศึกษาปีที่ 4 15 13 28
8. ประถมศึกษาปีที่ 5 13 21 34
9. ประถมศึกษาปีที่ 6 19 13 32
รวมระดับประถมศึกษา 83 81 164
10. มัธยมศึกษาปีที่ 1 11 20 31
11. มัธยมศึกษาปีที่ 2 15 14 29
12. มัธยมศึกษาปีที่ 3 13 13 26
       
รวมระดับมัธยมศึกษา 39 47 86
รวมทั้งสิ้น 142 136 278