5174

นางสาวนันทรัตน์  สมมุติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ข้อมูลจำนวนนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 (ข้อมูล 10 ต.ค.)

 

ชั้นเรียน นักเรียนทั้งหมด นักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ นักเรียนที่ได้รับจัดสรรงบอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน
1. อนุบาลปีที่ 1    
2. อนุบาลปีที่ 2 8 6 14
3. อนุบาลปีที่ 3 12 10 22
รวม 20 16 36
4. ประถมศึกษาปีที่ 1 12 6 18
5. ประถมศึกษาปีที่ 2 13 6 19
6. ประถมศึกษาปีที่ 3 11 9 20
7. ประถมศึกษาปีที่ 4 13 8 21
8. ประถมศึกษาปีที่ 5 18  8 26
9. ประถมศึกษาปีที่ 6 14 14 28
รวมระดับประถมศึกษา 81 51 132
10. มัธยมศึกษาปีที่ 1 26 13 39
11. มัธยมศึกษาปีที่ 2 11 10 21
12. มัธยมศึกษาปีที่ 3 13  8 21
  12  17  29 
รวมระดับมัธยมศึกษา 62 48 110
รวมทั้งสิ้น 163 115 278

ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนบ้านส้าน