ข้อมูลจำนวนนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

 

ชั้นเรียน นักเรียนทั้งหมด นักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ นักเรียนที่ได้รับจัดสรรงบอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน
เตรียมอนุบาล 5 3 8
1. อนุบาลปีที่ 1 2 0 2
2. อนุบาลปีที่ 2 8 7 15
รวม 15 10 25
3. ประถมศึกษาปีที่ 1 12 9 21
4. ประถมศึกษาปีที่ 2 13 10 23
5. ประถมศึกษาปีที่ 3 15 14 29
6. ประถมศึกษาปีที่ 4 19 13 32
7. ประถมศึกษาปีที่ 5 21 14 35
8. ประถมศึกษาปีที่ 6 11 18 29
รวมระดับประถมศึกษา 91 78 169
9. มัธยมศึกษาปีที่ 1 18 17 35
10. มัธยมศึกษาปีที่ 2 13 13 26
11. มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 7 9 16
11. มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 6 9 15
รวมระดับมัธยมศึกษา 44 48 92
รวมทั้งสิ้น 150 136 286

ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนบ้านส้าน