5174

นางสาวนันทรัตน์  สมมุติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2562

 

          

                                                                           นางสาวเกศรินทร์      ตันกุระ                             

                                                  นักศึษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู                 

                                                      วิชาเอกภาษาไทย                                     

                                                    นางสาวกรรณิกา     ต๊ะผัด 

                                                นักศึษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

                                                      วิชาเอกคณิตศาสตร์