นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ประจำปีการศึกษา 2561

 

          
                                

นายกิติศัพท์   อภัยรุณ                             นายเอกลักษณ์    อ๊อดแก้ว

นักศึษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู                 นักศึษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

วิชาเอกภาษาไทย                                      วิชาเอกคณิตศาสตร์

 

 

                               

นางสาวกมลรัตน์   เนตรทิพย์                           นางสาวชนาพร    ไชยศิลป์

นักศึษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู                   นักศึษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

 วิชาเอกภาษาอังกฤษ                                วิชาเอกการประถมศึกษา