5174

นางสาวนันทรัตน์  สมมุติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

เขตบริการของโรงเรียน

เขตบริการของโรงเรียน

 

1.บ้านส้าน           หมู่ที่  2         2.บ้านส้าน1          หมู่ที่  13
3.บ้านดอนสถาน    หมู่ที่  4         4.บ้านดอนสถาน1   หมู่ที่  12
5.บ้านส้านเหล่า     หมู่ที่  3         6.บ้านพรสวรรค์      หมู่ที่  10
7.บ้านสันติสุข       หมู่ที่  9         8.บ้านนาป่าน         หมู่ที่  1
และรับนักเรียนในถิ่นทุรกันดารในเขต อำเภอปัว อำเภอบ่อเกลือ อำเภอทุ่งช้าง

ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนบ้านส้าน