นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิทยาลัยการอาชีพปัว

                                                       

                                                   

                                                                                                                                                       

                                      นาย ณัฐพงศ์   ภักดี                         นาย ปิยวัฒน์  เทพทิพย์                                        

                    วิชาเอกคอมพิวเตอร์ธุระกิจ               วิชาเอกคอมพิวเตอร์ธุระกิจ