5174

นางสาวนันทรัตน์  สมมุติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิทยาลัยการอาชีพปัว

                                                       

                                                   

                                                                                                                                                       

                                    ปีการศึกษา 2562 ไม่มีนักศึกษาฝึกงานจากวิทยาลัยการอาชีพปัว