5174

นางสาวนันทรัตน์  สมมุติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ข้อมูลครูและบุคลากร

 

ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิ วิชาเอก
1. นางสาวนันทรัตน์  สมมุติ ผอ.รร/ชำนาญการพิเศษ กศ.ม บริหารการศึกษา
2. นายสมชาย กะรัตน์ ครู/ชำนาญการพิเศษ ศษ.บ บริหารการศึกษา
3. นางเพชร สุฤทธิ์ ครู/ชำนาญการพิเศษ ศษ.บ. ประถมศึกษา
4. นายวีระ   จันต๊ะวงค์ ครู/ชำนาญการพิเศษ ค.บ. คอมพิวเตอร์
 5. นางนฤมล ขัติยะ ครู/ชำนาญการพิเศษ  ศษ.ม. วิทยศาสตร์
6. นางปราณี สัตตคุณากร ครู/ชำนาญการพิเศษ  ค.บ. ปฐมวัย
7. นางพัฒนา เหล็งจุ๊ย ครู/ชำนาญการพิเศษ ค.บ. ภาษาไทย
8. นางสาวชญานิศ ไชยศิลป์ ครู/ชำนาญการ  ค.บ. ภาษาอังกฤษ
9. นางนันท์สินี  หลักคำ ครู/ชำนาญการพิเศษ  ค.บ.

ศษ.ม.

ประถมศึกษา

บริหารการศึกษา

10. นางรัตนา   เหมืองหม้อ ครู/ชำนาญการพิเศษ ศศ.ม. ภาษาไทย
11. นางสาวนันทยา บุญเทพ ครู/ชำนาญการ

ค.บ.

ศษ.ม.

คณิตศาสตร์

เทคโนฯ

12.  นางสาวพรพรรณ คนกลาง  ครู/ชำนาญการพิเศษ ค.บ. คณิตศาสตร์
13. นางสาวอัจฉรารัตน แข็งแรง ครู/ชำนาญการ  ศศ.บ.

ศษ.ม.

ภาษาอังกฤษ

เทคโนโลยีการศึกษา

14. นายอภินันท์   มิ่งเมือง ครู/ชำนาญการ ค.บ. ภาษาไทย
15. นายนพดล   สมใจ ครู  ค.บ.  สังคมศึกษา
16. นายกฤตณ์   ปัทถาพงษ์ พนักงานราชการ  ค.บ.  พลศึกษา
17. นางสาวรัตธิดา   สิทธิชัย ครูจ้างสอน  ค.บ. ภาษาจีน
18. นางสาววริศรา  แซ่ท้าว ครูจ้างสอน ค.บ. สังคมศึกษา
19. นายพหูพจน์  พงศ์ยังประเสริฐ ครูจ้างสอน  ค.บ. พลศึกษา
20.

นางสาวกฤษณา วงค์คม

เจ้าหน้าที่ธุรการ  ศษ.บ. นิเทศศาสตร์
 22.    

 23.    

 

 

 

ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนบ้านส้าน