ข้อมูลครูและบุคลากร

ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิ วิชาเอก
1. นางนิตยา วรนุช ผอ.รร/ชำนาญการพิเศษ กศ.ม บริหารการศึกษา
2. นางวีรวรรณ ชนปภาวิชญ์ ครู/ชำนาญการพิเศษ ศษ.บ. ภาษาไทย
3. นางสุลักขณา พรหมรักษ์ ครู/ชำนาญการพิเศษ ค.บ. สังคมศึกษา
4. นางประไพ กะรัตน์ ครู/ชำนาญการพิเศษ ศษ.บ. ประถมศึกษา
5. นางเกวริน ทองอยู่ ครู/ชำนาญการพิเศษ ค.บ. สังคมศึกษา
6. นางเพชร สุฤทธิ์ ครู/ชำนาญการพิเศษ ศษ.บ. ประถมศึกษา
7. นายพงษ์เทพ คำพุฒ ครู/ชำนาญการพิเศษ ค.บ. ศิลปศึกษา
8. นายสมศักดิ์ พรหมรักษ์ ครู/ชำนาญการพิเศษ ศษ.บ. ประถมศึกษา
9. นายวิชิต เกษรมาลา ครู/ชำนาญการพิเศษ ศษ.บ. ประถมศึกษา
10. นายสมชาย กะรัตน์ ครู/ชำนาญการพิเศษ ศษ.บ บริหารการศึกษา
11. นายวีระ   จันต๊ะวงค์ ครู/ชำนาญการพิเศษ ค.บ. คอมพิวเตอร์
12. นางนฤมล ขัติยะ ครู/ชำนาญการพิเศษ ศษ.ม. วิทยศาสตร์
13. นางปราณี สัตตคุณากร ครู/ชำนาญการพิเศษ ค.บ. ปฐมวัย
14. นางพัฒนา เหล็งจุ๊ย ครูชำนาญการ ค.บ. ภาษาไทย
15. นางสาวชญานิศ ไชยศิลป์ ครูชำนาญการ  ค.บ. ภาษาอังกฤษ
16. นายณัฎธฐ์วิทย์ อินทนนท์ พนักงานราชการ กศ.บ. พลศึกษา
17. นางสาวมาริษา พิมพ์ทอง ครูจ้างสอน ค.บ. ภาษาอังกฤษ
18. นางรัตนา   เหมืองหม้อ ครู/ชำนาญการพิเศษ ศศ.ม. ภาษาไทย
19. นางสาวกฤษณา วงค์คม เจ้าหน้าที่ธุรการ ศษ.บ. นิเทศศาสตร์
20. นางศิริภัชรพร   ขันแปง ครูชำนาญการ กศ.ม เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา
21. นางสาวนันทยา บุญเทพ ครูชำนาญการ ศษ.ม. เทคโนโลยีทางการศึกษา
22. นางสาวรัตธิดา   สิทธิชัย ครูจ้างสอน คบ. ภาษาจีน
23. นางสาวผกาวัลย์  จิตอารีย์ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ คบ. สังคมศึกษา
24. นางรัชณู อุดทา พนักงานราชการ ค.บ. คณิตศาสตร์
25. นายสมคิด จิตอารี พนักงานบริการ/ช่างไฟฟ้า 4 ม.6 -
       

ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนบ้านส้าน