ข้อมูลครูและบุคลากร

ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิ วิชาเอก
1. นางนิตยา วรนุช ผอ.รร/ชำนาญการพิเศษ กศ.ม บริหารการศึกษา
2. นางวีรวรรณ ชนปภาวิชญ์ ครู/ชำนาญการพิเศษ ศษ.บ. ภาษาไทย
3. นางสุลักขณา พรหมรักษ์ ครู/ชำนาญการพิเศษ ค.บ. สังคมศึกษา
4. นางประไพ กะรัตน์ ครู/ชำนาญการพิเศษ ศษ.บ. ประถมศึกษา
5. นางดวงวรรณ์ เกษรมาลา ครู/ชำนาญการพิเศษ ศษ.บ. ประถมศึกษา
6. นางเกวริน ทองอยู่ ครู/ชำนาญการพิเศษ ค.บ. สังคมศึกษา
7. นางศุณีวรรณ อุดอ้าย ครู/ชำนาญการพิเศษ ศษ.บ. สังคมศึกษา
8. นางเพชร สุฤทธิ์ ครู/ชำนาญการพิเศษ ศษ.บ. ประถมศึกษา
9. นายพงษ์เทพ คำพุฒ ครู/ชำนาญการพิเศษ ค.บ. ศิลปศึกษา
10. นายสมศักดิ์ พรหมรักษ์ ครู/ชำนาญการพิเศษ ศษ.บ. ประถมศึกษา
11. นายวิชิต เกษรมาลา ครู/ชำนาญการพิเศษ ศษ.บ. ประถมศึกษา
12. นายสมชาย กะรัตน์ ครู/ชำนาญการพิเศษ ศษ.บ บริหารการศึกษา
13. นายวีระ   จันต๊ะวงค์ ครู/ชำนาญการพิเศษ ค.บ. คอมพิวเตอร์
14. นางนฤมล ขัติยะ ครู/ชำนาญการพิเศษ ศษ.ม. วิทยศาสตร์
15. นางสาวชญานิศ ไชยศิลป์ ครู  ค.บ. ภาษาอังกฤษ
16. นายเศรษฐวิทย์ อินทนนท์ พนักงานราชการ กศ.บ. พลศึกษา
17. นางสาวมาริษา พิมพ์ทอง ครูจ้างสอน ค.บ. ภาษาอังกฤษ
18. นางสาวทิวาวรรณ ตันกุระ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ค.บ. ปฐมวัย
19. นางสาวกฤษณา วงค์คม เจ้าหน้าที่ธุรการ ศษ.บ. นิเทศศาสตร์
20. นายสมคิด จิตอารี พนักงานบริการ/ช่างไม้ 4 ม.6 -
21. นางสาวนันทยา บุญเทพ ครู ศษ.ม. เทคโนโลยีทางการศึกษา
22. นางปราณี สัตตคุณากร ชำนาญการพิเศษ ค.บ. ปฐมวัย
23. นายณัชชนน มานะกิจ ครูจ้างสอน ศศ.บ. ภาษาจีน
24. นางรัชณู อุดทา พนักงานราชการ ค.บ. คณิตศาสตร์
25. นางสาวกรรญาภัค ปัญญาภู พนักงานราชการ ค.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ
26. นางพัฒนา เหล็งจุ๊ย ครูชำนาญการ ค.บ. ภาษาไทย

ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนบ้านส้าน