5174

นางสาวนันทรัตน์  สมมุติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

การจัดชั้นเรียน

 ที่

 ชื่อ-สกุล

 วุฒิ

 วิชาเอก

 หน้าที่/ชั้น/วิชาที่สอน

1

นางสาวนันทรัตน์  สมมุติ

 กศ.ม

 บริหารการศึกษา

 ผู้อำนวยการโรงเรียน

2

นางสาววริศรา    แซ่ท้าว

ค.บ.

สังคมศึกษา

อนุบาลปีที่1

3

นางปราณี   สัตตคุณากร

ค.บ.

การศึกษาปฐมวัย

อนุบาลปีที่2

4

นางรัตนา  เหมืองหม้อ

ศษ.บ.

ศศ.ม

ประถมศึกษา

ภาษาไทย

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

5

นางนันท์สินี หลักคำ

ค.บ.

ศษ.ม.

ประถมศึกษา

บริหารการศึกษา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

6

นางพัฒนา เหล็งจุ้ย

ศษ.บ

ศษ.ม

ภาษาไทย

หลักสูตรและการสอน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

7

นางเพชร สุฤทธิ์

ศษ.บ.

ประถมศึกษา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

8

นางศิริภัชรพร  ขันแปง

วท.บ.

กศ.ม

ชีววิทยาประยุกต์

เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

9

นางพรพรรณ ยานะ

ค.บ.

กศ.ม

คณิตศาสตร์

บริหารการศึกษา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

10

นายสมชาย กะรัตน์

นายณัฎธฐ์วิทย์ อินทนนท์

ศษ.บ.

กศ.บ.

บริหารการศึกษา

พละศึกษา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

11

 

นางสาวนันทญา บุญเทพ

ค.บ.

ศษ.ม.

คณิตศาสตร์

เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1

12

นายวีระ   จันต๊ะวงค์

ชญานิศ ไชยศิล

ค.บ.

ค.บ.

คอมพิวเตอร์

ภาษาอังกฤษ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2

13

นายนพดล สมใจ

 ค.บ.  สังคมศึกษา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

               

ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนบ้านส้าน