การจัดชั้นเรียน

ที่ ชื่อ-สกุล วุฒิ วิชาเอก หน้าที่/ชั้น/วิชาที่สอน
1 นางนิตยา วรนุช กศ.ม บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน
2

นางสาวผกาวัลย์  จิตอารีย์

นางสาวรัติกาล   ใจปิง

ค.บ.

สังคมศึกษา

สังคมศึกษา

อนุบาลปีที่1
3

นางปราณี   สัตตคุณากร

นางสาววริศรา    แซ่ท้าว

ค.บ.

การศึกษาปฐมวัย

สังคมศึกษา

อนุบาลปีที่2
4 นางรัตนา  เหมืองหม้อ

ศษ.บ.

ศศ.ม

ประถมศึกษา

ภาษาไทย

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
5

นางประไพ กะรัตน์

นางสาวชนาพร    ไชยศิลป์

ศษ.บ.

 

ประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
6

นางศิริภัชรพร  ขันแปง

 

นางสาวรัตธิดา   สิทธิชัย

ค.บ.

กศ.ม

คบ

สังคมศึกษา

เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา

ภาษาจีน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
7

นางเพชร สุฤทธิ์

นายณัฐฎ์วิทย์  อินทนนท์

ศษ.บ.

กศ.บ

ประถมศึกษา

พลศึกษา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
8

นางพัฒนา เหล็งจุ้ย

 

นางสาวกรรณิการ์   เทใหม่

ศษ.บ

ศษ.ม

ภาษาไทย

หลักสูตรและการสอน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
9

นางสุลักขณา   พรหมรักษ์

นายสมศักดิ์ พรหมรักษ์

ค.บ.

ศษ.บ.

สังคมศึกษา

ประถมศึกษา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
10

นายวีระ   จันต๊ะวงค์

นางสาวนันทยา   บุญเทพ

 

นายเอกลักษ์   อ๊อดแก้ว

ค.บ.

ค.บ.

ศษ.ม.

คอมพิวเตอร์

คณิตศาสตร์

เทคโนโลยีการศึกษา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
11

นายพงษ์เทพ   คำพุฒ

นางสาวมาริษา    พิมพ์ทอง

นางสาวกมลรัตน์   เนตรทิพย์

ค.บ.

ค.บ.

ศิลปศึกษา

ภาษาอังกฤษ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
12

นางวีรวรรณ   ชนปภาวิชญ์

นายสมชาย กะรัตน์

นายวิชิต   เกษรมาลา

นายกิติศัพท์   อภัยรุณ

ศษ.บ.

ศษ.บ.

ศษ.บ.

ภาษาไทย

บริหารการศึกษา

ประถมศึกษา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 

               

ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนบ้านส้าน