การจัดชั้นเรียน

ที่ ชื่อ-สกุล วุฒิ วิชาเอก หน้าที่/ชั้น/วิชาที่สอน
1 นางนิตยา วรนุช กศ.ม บริหารการศึกษา บริหาร
2 นางทิวาวรรณ ตันกุระ ค.บ. ปฐมวัย อนุบาลปีที่2
3 นางดวงวรรณ์ เกษรมาลา ค.บ. ประถมศึกษา อนุบาลปีที่1
4 นางศุณีวรรณ อุดอ้าย ศษ.บ. สังคมศึกษา ป.1-ป.3
5 นางประไพ กะรัตน์ ศษ.บ. ประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่2
6 นางสุลักขณา พรหมรักษ์ ค.บ. สังคมศึกษา ครูผู้ทรงคุณวุฒิ
7 นางเพชร สุฤทธิ์ ศษ.บ. ประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่3
8 นายวีระ จันต๊ะวงค์ ค.บ. คอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3/2
9 นางนฤมล ขัติยะ กศ.ม. การบริหารการศึกษา ป.6 – ม.3
10 นายพงษ์เทพ คำพุฒ ค.บ. ศิลปศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1
11 นายวิชิต เกษรมาลา ศษ.บ. ประถมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2
12 นายสมชาย กะรัตน์ ศษ.บ. บริหารการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3/1
13 นางวีรวรรณ ชนปภาวิชญ์ ค.บ. ภาษาไทย ป.6- ม.3   
14 นายสมศักดิ์ พรหมรักษ์ ค.บ. ประถมศึกษา ป.1 - 5
15 นางเกวริน ทองอยู่ ค.บ. ประถมศึกษา ป.1 - 5
16 นางสาวชญานิศ ไชยศิลป์ ค.บ. ภาษาอังกฤษ อบ.1-ป.3
17 นางสาวกฤษณา วงค์คม ศษ.บ. นิเทศศาสตร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
18 นางสาวมาริษา พิมพ์ทอง ค.บ. ภาษาอังกฤษ อป.6-ม.3
19 นายเศรษฐวิทย์ อินทนนท์ ค.บ. พลศึกษา ป.1-ม.3
20 นายสมคิด จิตอารี ม.6 - พนักงานบริการ
21 นางปราณี สัตตคุณากร ค.บ. ปฐมวัย ชั้นประถมศึกษาปีที่1
22 นายณัชชนน มานะกิจ ศศ.บ. ภาษาจีน อบ.1-ม.3
23 นางรัชณู อุดทา ค.บ. คณิตศาสตร์ ป.1-ป.6
24 นางสาวกรรญาภัค ปัญญาภู   เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.1-ม.3
25 นางพัฒนา เหล็งจุ้ย ค.บ. ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่5

               

ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนบ้านส้าน