5174

นางสาวนันทรัตน์  สมมุติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)

วิสัยทัศน์ โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)

 

มุ่งมั่นพัฒนาคน ดำรงตนคู่คุณธรรม

นำวิชาการ สืบสานวัฒนธรรมไทย

ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เคียงคู่สู่มาตรฐานสากล


ปรัชญา/สุภาษิต

“สิกขกาโม ธมฺมทฺ ธโช สิยา”  หมายถึง  ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม


คำขวัญ
ขยันเรียน เพียรทำดี มีวินัย ห่างไกลยาเสพติด


เป้าหมาย
        1. เพิ่มอัตราการเข้าเรียนทุกระดับ  ทั้งเด็กทั่วไป  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาสในเขตบริการและลดอัตราการออกกลางคันของเด็กนักเรียนผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
        2.  มีรูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมตามค่านิยมหลัก 12 ประการและทักษะการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีประสิทธิภาพเป็นแบบอย่างด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ศาสนาวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
        3.  สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
        4.  ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานวิชาชีพ
        5.  สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรท้องถิ่นที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
        6.  พัฒนาสถานศึกษาได้สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด
        7. โรงเรียนมีเครือข่ายอุปถัมภ์และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษา

 

พันธกิจ
        1. จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาให้เด็กกลุ่มอายุย่างเข้าปีที่ 5 - 6 และ จัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ดในเขตบริการของโรงเรียน ให้ได้เข้าเรียนจนอายุย่างเข้าปีที่สิบหก  และได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน           2. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
        3.  พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด
        4.  ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ
        5.  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่นให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน
        6. พัฒนาระบบภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์และทรัพยากรทางการศึกษา

 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์
    คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ๘ ข้อ  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑  ที่นักเรียนควรทราบ ควรระลึก และต้องหมั่นปฏิบัติอยู่เสมอมีดังนี้
๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
   ตัวชี้วัด
๑.๑  เป็นผลเมืองที่ดีของชาติ
๑.๒  ธำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย
๑.๓  ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา
๑.๔  เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
๒. ซื่อสัตย์สุจริต
   ตัวชี้วัด
๒.๑  ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อคนเองทั้งกาย และวาจา ใจ
๒.๒  ประพฤติตรงตามเป็นจริงต่อผู้อื่นทั้ง กาย วาจา ใจ
๓. มีวินัย
   ตัวชี้วัด
๓.๑  ประพฤติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคม
๔. ใฝ่เรียนรู้
   ตัวชี้วัด
๔.๑   ตั้งใจเพียงพยายามในการเรียน และเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้
๔.๒   แสวงหาความรู้รู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนด้วยการเลือกใช้สื่อ
อย่างเหมาะสม สรุปเป็นองค์ความรู้ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
๕. อยู่อย่างพอเพียง
   ตัวชี้วัด
๕.๑  ดำเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม
๕.๒  มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข


๖. มุ่งมั่นในการทำงาน
   ตัวชี้วัด
๖.๑  ตั้งใจและรับผิดชอบในหน้าที่การงาน
๖.๒  ทำงานด้วยเพียงพยายามและอดทนเพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมาย
๗. รักความเป็นไทย
   ตัวชี้วัด
๗.๑  ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทยและมีความกตัญญูกตเวที
๗.๒  เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
๗.๓  อนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาไทย
๘. มีจิตสาธารณะ
   ตัวชี้วัด    
๘.๑  ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน
๘.๒  เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม

 

ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนบ้านส้าน