5174

นางสาวนันทรัตน์  สมมุติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวเบญริตา จิตอารี

old1

นางสาวเบญริตา   จิตอารี
จบปริญญาตรี คณะชหเวชกายภาพบำบัด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จบปริญญาโท คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย        
จบปริญญาเอก  คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย       

 

 

 

 

ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนบ้านส้าน